Menu
X
За нас
  
“Химакс Фарма” ЕООД е иновативна, съвременна и динамична българска фармацевтична фирма – производител.

Фирмата е основана през 1993 година в град София. Членовете на мениджърския екип имат академична подготовка и дълъг опит във фармацията и химичния инженеринг, в проучването, развитието и клиничното тестване на лекарствените продукти и дълбоко разбиране за нуждите на хората от качествени медикаменти и здравни услуги.

Фирмата разполага със собствени производствени мощности (сгради и оборудване), притежава необходимия производствен капацитет, както и гъвкава организация на работен процес, което гарантира 100% реализацията на доставките в договорените срокове и количества.

“Химакс Фарма” ЕООД работи по стандартите на добрата производствена практика (GMP) и в съответствие с изискванията на българското законодателство и е сертифицирана в съответствие с регулативните норми на Европейския съюз. Фирмата е от първите български производители, получили разрешение за производство по европейски формат на база изискванията на новия Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина, в сила от 13.04.2007 г. Това поставя “Химакс Фарма” ЕООД в категорията на лицензираните европейски производители на лекарствени продукти и нарежда фирмата сред производителите на европейско ниво в регистрите на Европейската агенция по лекарствата (ЕМЕА).

Дейност

Наша постоянна задача е да допринасяме за доброто здравословно състояние на хората, като им доставяме безопасни, клинично изпитани и ефективни лекарствени продукти, които са достъпни за всеки пациент. Ние гарантираме безопасността на пациентите по отношение на нашите продукти, като използваме модерни технологии и системи, и високи стандарти на добра производствена практика (GMP).

Химакс Фарма ЕООД осъществява дейността си в следните области:

 • Производство на лекарствени продукти

– Течни дозирани форми: дермални разтвори и суспензии, перорални течности (разтвори, емулсии, суспензии), перорални капки, сиропи, лечебни шампоани.
– Твърди дозирани форми: дермални прахове, прахове за перорални разтвори (сашети) и суспензии, прахове за сиропи, ефервесцентни прахове, твърди желатинови капсули с незабавно или с удължено освобождаване.
– Растителни лекарствени продукти.

 • Дозиране и опаковане на активни и помощни вещества, предназначени за екстемпоралната практика и болнична употреба
 • Производство на хранителни добавки
 • Възлагателно производство и анализ на лекарствени продукти. Възлагателно производство и анализ на лекарствени продукти за клинично изпитване. Възлагателно производство и анализ на хранителни добавки
 • Внос, търговия на едро и дистрибуция на суровини за химичната, фармацевтичната, козметичната и хранително-вкусовата промишленост и опаковки за лекарствени и козметични продукти
 • R&D възлагане

– Разработване на технологии за лекарствени продукти.
– Разработване и валидиране на аналитични методики за активни и помощни вещества, и за лекарствени продукти.
– Изготвяне на досиета за регистрации на лекарствени продукти.
– GMP консултации и документация.

R&D

В основата на нашата фирмена стратегия за „изследване и развитие“ са иновациите във фармацевтичните технологии, които широко прилагаме при разработването на нови лекарствени продукти. Продуктите се разработват съгласно последните достижения в медицината и фармацията, и съгласно строгите регулативни изисквания на Европейския съюз.

Целта е въвеждането на 2-3 нови генерични продукти годишно на пазара, еквивалентни на референтни лекарствени продукти, които са разрешени в Европейския съюз.

Новата ни стратегия се основава на използването на технологиите „drug delivery“, като програмата ни включва над десет продукта от сферата на перорални дозирани форми: прахове, капсули и таблетки, които са на различен етап на разработване. Технологиите на „drug delivery“ правят лекарствата по-удобни и приемливи за пациентите поради опростяване режима на дозирането и подобряване начина на приемането им.

Технологиите за сложни състави прахове, дозирани за перорални разтвори или суспензии са вече разработени и приложени в новите продукти на база metamizole sodium, paracetamol, piracetam и azithromycin. Създадени са собствени методи за маскиране на вкуса на активните вещества и повишаване тяхната разтворимост във вода. Разтворимите/диспергиращи се прахове са предназначени да се разтварят/диспергират във вода (за време до 3 min) преди да се приемат от пациента.

Предимства на тези лекарствени форми са:

– равномерно разпределение на активната съставка при пероралния прием, избягване на високи локални концентрации и раздразнение на стомаха;
– по-добри фармакокинетични параметри, бърза абсорбция;
– избягване на високите концентрации на натрий в сравнение с ефервесцентните форми;
– по-лесното им поглъщане от пациентите.

В сферата на технологията за дозирани форми в твърди желатинови капсули се разработват подходящи методи за регулиране профила на освобождаване (бързо освобождаване, удължено освобождаване на активното вещество) в зависимост от свойствата на активното вещество и целевите параметри на фармакокинетика.

Нарасналият интерес към технологиите за orodispersible tablets или orally disintegrating tablets насочи усилията ни в създаването на собствени методи за производство на тази нова форма, основани на икономически ефективен подход – директно таблетиране с едновременно маскиране вкуса на активното вещество. В крайна фаза е разработена технология за loratadine orodispersible tablets. В процес на проучване е разработването на технология за miltefosine orodispersible tablets.

Разработваните продукти се оценяват чрез пълно изследване на техните физико-химични, биологични и микробиологични свойства, стабилност и чрез изпитване за биоеквивалентност. Създадените по този начин лекарствени продукти са безвредни и ефикасни.

Осигуряване на качеството

Системата за осигуряване на качеството в „Химакс Фарма“ ЕООД обхваща всички дейности и елементи на производствения и управленския цикъл, както и другите дейности, свързани с евентуално им въздействие върху качеството на продукцията и услугите.

Всички функции и отговорности по осигуряване на качеството са съобразени с изискванията на GMP (добра производствена практика) и са формулирани в съответните длъжностни характеристики, инструкции, процедури и в други фирмени документи.

Системата за осигуряване на качеството обхваща както всички технологични процеси (от снабдяване до пласмент и след реализация) така и не-технологичните процеси, с цел те да бъдат съчетани и насочени за постигане крайните цели на фирмата – поддържане и развитие на цялостно високо качество на продукцията и пълно удовлетворяване на клиентите.

Важни елементи от фирмената система за осигуряване на качеството са:

– оценките и поддържането на доставчици, чиято продукция и услуги съответстват на политиката на фирмата за съответствие с изискванията на обявените от тях системи за управление (най-често това са ISO 9001:2001, GMP, GSP, ISO 17025:2005, и GLP);
– текущите проверки;
– процесът на освобождаване на крайния продукт;
– инспекциите, провеждани от Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ) и самоинспекциите които се извършват по всички елементи на GMP;
– систематичното използване на докладите от самоинспекциите и инспекциите
като основа за формиране и подобрение на фирмената политика.

Качественият контрол във фирмата се осъществява в аналитична, хроматографска и микробиологична лаборатория, в които работят тясно профилирани и висококвалифицирани специалисти. Особено внимание заслужава факта, че “Химакс Фарма”ЕООД е една от малкото производствени фармацевтични фирми, притежаваща собствена микробиологична лаборатория. Това гарантира микробиологичната чистота на продуктите.

На качествен контрол се подлагат всички без изключение:

 • получени активни субстанции;
 • други суровини;
 • помощни вещества;
 • материали и опаковки;
 • междинни продукти, получавани във фирмата в процеса на производството;
 • крайни продукти.

Всяка от лабораториите се намира в обособени, специално подготвени за целта помещения. Разполага с всички необходими средства за извършване на прецизен качествен контрол и съвременни методики за анализ.

Оборудването в лабораториите непрекъснато се обновява и увеличава със закупуваната от водещи европейски производители съвременна лабораторна техника. Персоналът систематично повишава квалификацията си чрез овладяване на нови методики, участия в обучения и семинари у нас и в чужбина.

 • НЗОК
 • Област Фармацевтична фирма
 • Дейности Търговия на едро с лекарства
 • Категория Фармацевтична фирма
 • Партньори
 • Сертификати
Специалности
.

Изработено от: Рекламна агенция "Ай Ти Консултинг" Здравен Пътеводител. All rights reserved.

error: Съдържанието е заключено!