Доц. Силвия Цветкова
Логопеди
(0)

Доц. Силвия Цветкова - Специалист Психолог и Логопед - гр. Плевен

Доц. Силвия Цветкова е доктор по специална психология, сертифицирана е в областта на логопедията и психологията. Има над 30 годишен професионален опит. Преподавател е в Медицински университет Плевен. Извършва консултативна и терапевтична дейност на деца, юноши и възрастни. Доц. Цветкова работи и с онкологично болни пациенти, слединсултни пациенти и с лица, които имат лични или професионални проблеми. Ранното откриване на смущения в развитието позволява навременното диагностициране и адекватно подпомагане. Късно потърсената помощ, понякога изисква дългогодишна терапия.

Доц. Силвия Цветкова извършва:

 • Консултира при проблеми в развитието и поведението, разстройства от аутистичния спектър, нарушение на говора, умствена изостаналост; нарушения на привързаността, когнитивното и социалното развитие;
 • Консултира родители на деца с увреждания;
 • Подпомага процеса на интеграция на деца с увреждания;
 • Извършва психодиагностика и оценка на училищната готовност;
 • Прави логопедично оценяване, логопедично консултиране и терапия;
 • Консултира и терапевтира с методи на транзакционния анализ;
 • Използва стандартизирани и валидизирани методики за диагностика и проследяване на психическите и личностовите промени.
ЗА ДЕЦАТА
За правилното развитие на децата е необходимо да се проследи възникването и обогатяването на речта. В случаите, когато:
 • речта закъснява, когато се развива и затвърдява като неясна, зле артикулирана и несъгласувана;
 • се появяват периоди на повтаряне и затруднено стартиране на думи или фрази;
 • детето бавно или не реагира на инструкция;
 • преди училище му е трудно да 'чуе' звук или разграничи звукове в дума и т.н.
 • детето се нуждае от логопедична консултация и терапия.
ЗА ВЪЗРАСТНИТЕ
Възрастните често се улавяме, че нещата, които ни се случват в живота имат известна повторяемост: В случаите, когато:
 • при контактите и връзките, в работната среда;
 • при решаването на възникнали проблеми;
 • при отглеждането на децата;
 • при справянето с предизвикателствата…
Чрез психологическото консултиране и терапия се открива възможност тези процеси да бъдат открити, осъзнавани и променени.
Заемани позиции
 • В системата на образованието от 1984 г. Ръководна позиция в системата на образованието (1999-2001)
 • Супервизор, обучител и консултантв социалната сфера (2001; 2010 - до момента)
Академични позиции
 • Старши асистент към Катедра Специална педагогика, СУ Св. Кл. Охридски (2002-2003)
 • Главен асистент към Катедра Специална педагогика, СУ Св. Кл. Охридски (2004-2005)
 • Доцент по психология, МУ– Плевен (от 2006)
 • Хоноруван преподавател – СУ Св. Кл. Охридски (2006-2009)
Специализации и квалификации
 • Първа и втора Професионално-квалификационна степен (СУ Св. Кл. Охридски, 2000; Тракийски университет, 1998)
 • Логопсихология (СУ Св. Кл. Охридски, 1996-1997)
 • Педагогика (СУ Св. Кл. Охридски,1996-1997)
 • Логопедия (СУ Св. Кл. Охридски, 1993-1994)
 • Позитивна психотерапия (към Център по позитивна психотерапия – Варна, 1999)
 • Сертифицирано обучение за използване на валидизирани за България тестове
 • Транзакционен анализ (2011-2016 - завършено теоретично обучение, транзакционен психоаналитик под супервизия)
 • Хипнотерапевт
Преподавателска дейност
 • Лекционни курсове: Обща педагогика; Детска психология и детска педагогика; Обща психология; Специална педагогика; Консултативна и приложна психология; Психология на аномалното развитие; Делова психология; Психология на управлението.
 • Ръководител на тематични курсове за следдипломно обучение към Центъра за СДО и УБК при МУ-Плевен в областта на педагогиката и психологията.
Научни интереси
 • Проблеми, свързани с психология на развитието, социална психология и психология на аномалното развитие. Етиология, диагностика и терапия на специфични нарушения на ученето (дислексия, дисграфия). Психологични аспекти на обучението във висшето образование. Мотивация.
 • Публикации: 2 монографии (2004; 2007); Съавтор в студия за Годишник на СУ (2005); автор на 4 учебника, над 100 публикации; участия в национални и международни конференции.
Членство в научни и обществени организации
 • Съюз на учените в България
 • Дружество на психолозите в България
 • Национално сдружение на логопедите в България
 • Bulgarian Public Health Association
 • EUPHA
 • Член на Редакционната колегия на Списание Клинична и консултативна психология
 • IPOS
В гр. Плевен Доц. Силвия Цветкова приема своите пациенти след предварително записан час на тел: 098 88 12021
ДЕТАЙЛИ