Доц. Д-р Александър Александров
Съдебна медицина
(0)

Доц. Д-р Александър Александров - Съдебна медицина - гр. София

Ръководител Катедра по съдебна медицина и деонтология – МФ - МУ София Образование и месторабота:
 • Завършил висше медицинско образование – 1999г. в Медицински Университет - гр.Крайова, Румъния.
 • От 2000г. до 2002г. работил като лекар Съдебномедицинско отделение и Неврологично отделение в МБАЛ Св. Петка – гр. Видин
 • 2002г. – специализант по съдебна медицина в Център по съдебна медицина и деонтология при УМБАЛ Александровска, гр. София;
 • 2003г. – лекар-ординатор в Център по съдебна медицина и деонтология при УМБАЛ Александровска, гр. София;
 • 2005г. – асистент и придобива специалност съдебна медицина;
 • 2008г. – старши асистент;
 • 2010г. – главен асистент и защитава дисертация на тема СЪДЕБНОМЕДИЦИНСКО ПРОУЧВАНЕ ПРИ ПОЧИНАЛИ С ДАННИ ЗА УПОТРЕБА НА НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА;
 • 2013г. – доцент;
 • 2015г. – до настоящия момент - Вр.И.Д. – Ръководител Катедра по съдебна медицина и деонтология – МФ – МУ – София.
Следдипломна квалификация: Специализирани курсове по съдебна медицина с насоки:
 • Съдебномедицинска идентификация на личността;
 • ДНК-анализ при спорен родителски произход и веществени доказателства;
 • Съдебномедицинска токсикология;
 • Съдебномедицинска биотрасология;
Членство в академии и организации:
 • 1. Български лекарски съюз;
 • 2. Balkan academy of forensic sciences;
 • 3. Българско дружество по съдебна медицина и деонтология – научен
 • секретар на дружеството;
 • 4. Асоциация на тъканните банки в България;
 • 5. European association of tissue banks;
 • 6. Българско дружество по патология;
 • 7. Българско анатомично дружество.
 • 8. Българско дружество по съдебна медицина – зам. председател
Професионални направления на работа и дейност:
 • съдебномедицинска токсикология с профилирана насоченост при случаи на отравяния с упойващи и наркотични вещества;
 • съдебномедицинска травматология - изследване на трупове при насилствена смърт (убийства, самоубийства, нещастни случаи);
 • съдебномедицинска патология и танатология при случаи на скоропостижна смърт;
 • съдебномедицинска идентификация на трупове с неустановена самоличност, изследване на костни останки;
 • съдебномедицинска експертиза на живи лица при битови и криминални казуси, полови престъпления;
 • съдебномедицинска експертиза и изследване на веществени доказателства;
 • био-трасологични съдебномедицински експертизи;
 • съдебномедицинска експертиза по писмени данни, по материали от досъдебни и съдебни производства;
 • оглед на местопроизшествие;
 • координатор по донорство и експлантатор на костно-сухожилни тъкани,
Изпълнителна агенция по трансплантации при МЗ – ОЦБГ - УМБАЛ Александровска ЕАД за периода 2004-2009г. и от 2015г. до настоящия момент. Научна и преподавателска дейност:
 • практически упражнения по съдебна медицина със студенти по медицина, дентална медицина и специализанти;
 • пълен лекционен курс на студенти по медицина и дентална медицина с направление съдебномедицинска токсикология;
 • лекционни курсове по съдебна медицина на младши съдии и прокурори в Национален институт по правосъдие;
 • ръководител на една специализация по Съдебна медицина;
 • ръководител за провеждане на основен курс по съдебна медицина на шест специализанта по патология;
 • ръководител на специализирано обучение по съдебна медицина на един лекар по дентална медицина с издаден сертификат;
 • научен консултант на два успешно защитени дисертационни труда за придобиване на научна степен „доктор” с научно направление в съдебномедицинска токсикология;
Автор и съавтор на повече от 103 научни статии и съобщения в български и чужди списания с общ IF от тях 28,956. Цитирания – 24 с общ IF от тях 31,821. Участвал в 37 научни конгреса и конференции в България и чужбина. Автор на една монография Съдебномедицински аспекти при смъртни случаи на лица с данни за употреба на наркотични вещества – МЕДИЦИНСКО ИЗДАТЕЛСТВО АРСО – АРСО – КП ЕООД, 86 стр. ISBN:978-954-9301-95-3 Участие в три научни проекта - Сравнително макроскопско и СТ-ангиографско изследване на вариациите на Велизиевият кръг от гледна точка на мозъчната протекция в аортната хирургия; Ежегодно проучване на случаите на починали лица с данни за употреба на наркотични вещества за територията на София-град и София-област, съвместно с Национален център по наркомании – гр. София; Изследване на постъпилите за съдебномедицински преглед живи лица в катедра по съдебна медицина и деонтология с травми в лицево-челюстната област за периода 19.11.2010г. – 31.12.2011г. – ръководител на проекта д-р Ал. Александров,дм. - Изх. № 792/27.12.2012  
ДЕТАЙЛИ