Доц. д-р Веселина Ценова
Патолози
(0)

Доц. Д-р Веселина Ценова - Патолог

Началник Отделение по обща и клинична патология

 • Завършва  медицина във ВМИ – София (1975)
 • Придобива специалност по патологична анатомия (1979)
 • Аспирант и редовен аспирант при Катедра по Патологична анатомия база 2 на МА – София (УМБАЛ Царица Йоанна – ИСУЛ, 1980-1983)
 • Старши асистент при Катедра по Патологична анатомия база 2 на МА – София (УМБАЛ Царица Йоанна – ИСУЛ, 1988)
 • Главен асистент при Катедра по Патологична анатомия база 2 на МА – София (УМБАЛ Царица Йоанна – ИСУЛ, 1992)
 • Главен административен асистент в  ДУБ Царица Йоанна, началник на Отделението по патологична анатомия на база в УМБАЛ Царица Йоанна (2004)
 • Редовен доцент по Обща и клинична патология и цитопатология към Катедрата по обща и клинична патология на МФ към МУ – София (2005)
 • Ръководител на Клиника Клинична патология  в Специализирана болница за активно лечение по онкология ЕАД – София (2012)
 • Началник на Отделението по обща и клинична патология към УМБАЛ Св. Екатерина – София (от август 2014 г.).
Постижения:
 • Основател на специализирана лаборатория за хистологична и имунологична обработка на пункционни бъбречни биопсии към Клиника по нефрология към УМБАЛ Царица Йоана – ИСУЛ.
 • Имуно-хистохимични проучвания на MALT (Лигавично свързана имунокомпетентна тъкан) в Гастроентерологичната и УНГ- патологията
 • Проучване на HPV в Гастроентерологичната, УНГ-  и АГ-патологията
 • Изготвяне и диагностициране на цитологични материали от гастроентерологията, лимфната патология, АГ-патологията
 • Проучване на тумор-супресорни гени при онкологично болни, съвместно с колектив от Катедрата по Генетика при МУ-София
 • Изследване на нови диагностични методи, съвместно със сътрудници на Института по биомеханика и  ИОМТ – БАН, използвайки физични методи на амплитудна и фазова модулация на лазерната светлина за визуализиране и количествена оценка на маркирани тъканни обекти на субклетъчно ниво
 • Изготвяне на първични съдебно-медицински експертизи, ревизия на първични СМЕ (Съдебно медицински експертизи) по писмени и хистологични данни в допълнителни разширени СМЕ
Чужди езици:
 • Руски език (писмено и говоримо)
 • Аглийски език (писмено и говоримо)
 • Френски език (писмено и говоримо)
Научна дейност:  
 • Има над 82 научни публикации в наши и чужди списания;
 • Автор е на учебник по Обща патология с 2 издания
 • Формиращ коефициент и рейтинг на медицинските списания и журнали, в които са публикувани научните й трудове (Impact Factor) равен на 6.73
 • Въвежда съвременни компютърни методи при диагностика, съхранение и предаване на информацията в патологичната дейност към МОНМ
 • Участва в три научни проекта, финансирани от Национален фонд за Научни изследвания към МОН
 • Участва в мултидисциплинарни  научни проекти и научни тематики, разработвани в  Катедри  и Клиники от Медицинска академия/ Медицински университет - София, Секции и лаборатории на Българската академия на науките  (Катедрата по генетика – МУ-София, Клиника по гастроентерология и хранене и УНГ-Институт – ИСУЛ на МУ-София; Институт по морфология, Институт по биомеханика, Централна лаборатория за оптичен запис и обработка на информацията при БАН)
 • Научен консултант на докторанти, специализанти и тематични проучвания в катедри, Клиники, Институти, Секции и Лаборатории към Медицински университет - София и БАН
 • Разработките, които е направила са отразени в научни доклади и научни публикации, в наши и чужди списания
Доц. д-р Веселина Ценова-Съйнова д.м-Патолог- гр. София
ДЕТАЙЛИ